Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden. Twee ouders en twee personeelsleden hebben zitting in de MR. De taak van de MR is het geven van adviezen en het nemen van besluiten over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school. Voorbeelden zijn vakantieregeling, sollicitatieprocedures, schoolplan, ouderbijdrage e.d.

Leden Medezeggenschapsraad

Arend Bouma - oudergeleding - voorzitter

Coby Bekius - oudergeleding 

Nynke Zwart - personeelsgeleding

Grytsje Mulder - personeelsgeleding

Jeroen Wagenaar - adviseur